ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย-รวมทุกประเภท (SOE64)